استادان

دکتر محمدرضا ياورزاده
mryavarzadeh@farabi.ac.ir
دکتر علی اکبر جلالی
aajalali@farabi.ac.ir
دکتر عیسی ابراهیم زاده
iebrahimzaeh@farabi.ac.ir
دکتر مقصود فراصتخواه
mfarasatkhah@farabi.ac.ir
عليرضا خزايی
akhazaei@farabi.ac.ir
دکتر ساناز نيک قدم
snikghadam@farabi.ac.ir
دکتر یاشار سلام زاده
ysalamzadeh@farabi.ac.ir
دکتر ليلا جنتی
ljanati@farabi.ac.ir
رزومه
دکتر محمد حسن کارگر
mhkargar@farabi.ac.ir
رزومه
دکتر عليرضا همتی
arhemmati@farabi.ac.ir
دکتر کيارش جهانپور
kjahanpour@farabi.ac.ir
دکتر نازنين تيموری
nteymouri@farabi.ac.ir
رزومه
دکتر مهردخت مظفری
mmozaffari@farabi.ac.ir
فاطمه اسکندر
feskandar@farabi.ac.ir
فاطمه سليمانی
fsoleymani@farabi.ac.ir
فائزه هدايت نظری
fhedayatnazari@farabi.ac.ir
رزومه
مينا بيگ
mbeig@farabi.ac.ir
رزومه
وحيده دائمی
vdaemi@farabi.ac.ir
رزومه
سهيلا آزاده
sazadeh@farabi.ac.ir
نظرات برای این پست بسته شده است.